Công tác tổ chức xây dựng Đảng góp phần đắc lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Uông Bí

Cách đây 90 năm, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất họp từ ngày 14/10/1930 đến cuối tháng 10/1930 ở Hương Cảng (Trung Quốc), Trung ương đã cử ra các Bộ, trong đó có Bộ Tổ chức (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương). Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) quyết định lấy ngày 14/10 hàng năm là ngày truyền thống của ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp.

Ngay sau khi ra đời, Đảng ta đã đặc biệt quan tâm và tập trung củng cố, phát triển tổ chức cơ sở đảng, vận động các phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng. Đến tháng 4-1931, Đảng ta đã có 250 chi bộ với hơn 2.400 đảng viên. Nhiều tổ chức chính trị - xã hội, quần chúng lần lượt ra đời.

90 năm qua, trải qua các thời kỳ cách mạng, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Ban liên lạc cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy Uông Bí  nghỉ hưu gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Mỗi một thắng lợi của cách mạng là kết quả của đường lối chính trị đúng đắn, của đường lối tổ chức và công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng ta đều đề ra cách thức tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động phù hợp; xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên ưu tú, tiền phong, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kiên định đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung tuyên truyền, vận động, giác ngộ quần chúng, phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng và phát triển phong trào đấu tranh cách mạng.

Thời kỳ đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu cho cấp ủy các cấp tiếp tục xây dựng Đảng phát triển toàn diện trên các mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên; xây dựng đội ngũ cốt cán nhất là ở cơ sở. Qua đó, hệ thống các cơ quan tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của Đảng ngày càng trưởng thành, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thời kỳ đổi mới, công tác tổ chức xây dựng Đảng được đẩy mạnh toàn diện, tập trung củng cố tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp với tình hình cụ thể.

Phát huy truyền thống của ngành, 90 năm qua, công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Uông Bí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sau khi thành lập thị xã Uông Bí, tháng 5-1962, Đảng bộ thị xã Uông Bí được thành lập. Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ thị xã (năm 1963) đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Uông Bí khóa I, gồm 15 đồng chí, bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Đồng chí Hoàng Quang Ruật được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức, phụ trách khối Đảng. Từ đây, Đảng bộ thị xã Uông Bí có cơ quan tham mưu chuyên trách, trực tiếp tham mưu cho Thị ủy (nay là Thành ủy) về công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên và công tác cán bộ của Đảng.

Thực hiện Đề án 25 của tỉnh, năm 2018, Ban Tổ chức Thành ủy được hợp nhất với Phòng Nội vụ thành phố thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố Uông Bí theo Quyết định số 913-QĐ/TU ngày 28/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Công bố Quyết định hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy và Phòng Nội vụ thành phố Uông Bí (năm 2018).

Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố có chức năng tham mưu giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về các mặt công tác gồm: tổ chức, cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên…

Trải qua 57 năm (1963-2020), qua 20 kỳ Đại hội, trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Ban Tổ chức Thành ủy (nay là Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố) luôn bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, bám sát nhiệm vụ được giao và đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng; xác định chức năng, nhiệm vụ các loại hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp hơn trong điều kiện hoạt động mới; kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; tham mưu cho cấp ủy thành phố xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở vùng sâu, vùng xa, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Lớp tập huấn về quy chế làm việc cho chi bộ thôn, khu (năm 2020).

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo đạt kết quả, nhất là ở những vùng trọng yếu, những nơi có ít hoặc chưa có đảng viên. Số lượng đảng viên mới kết nạp hằng năm đều tăng; tỉ lệ đảng viên mới kết nạp là đoàn viên thanh niên, là nữ, người dân tộc thiểu số, trí thức ngày càng tăng, góp phần thay đổi cơ cấu đội ngũ đảng viên theo hướng tích cực.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới về nội dung và cách làm. Giữ vững và thực hiện quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng việc phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu các tổ chức; bước đầu tổ chức để nhân dân tham gia ý kiến vào công tác cán bộ, nhất là ở cơ sở. Triển khai đồng bộ các khâu công tác cán bộ: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Công tác luân chuyển và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý có chuyển biến tích cực, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, từng bước chủ động trong tạo nguồn cán bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo, góp phần bảo vệ Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; làm rõ và kết luận các trường hợp về lịch sử chính trị của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác bố trí, sử dụng cán bộ, kết nạp người vào Đảng. Đồng thời từng bước cụ thể hoá và thể chế hoá phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy tốt hơn vai trò của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, khắc phục dần khuynh hướng Đảng bao biện làm thay cũng như buông lỏng, xem nhẹ vai trò lãnh đạo của Đảng. Dân chủ trong Đảng, trong quan hệ giữa Đảng với Nhà nước, trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước và dân chủ trong xã hội có tiến bộ.  

Đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Nhìn lại chặng đường từ khi thành lập Ban Tổ chức Thị ủy Uông Bí đến nay, dù tên gọi mỗi thời kỳ có khác nhau nhưng với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu của Đảng bộ thành phố về công tác tổ chức - xây dựng Đảng, công tác xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị... các thế hệ cán bộ, lãnh đạo của ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố qua các thời kỳ được đào tạo cơ bản, dày công rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm, tư chất, lối sống, trình độ năng lực, luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà cấp ủy giao phó. Một số đồng chí phát triển trở thành những cán bộ chủ chốt của thành phố và của tỉnh. Đội ngũ chuyên viên, công chức của ngành được lựa chọn đào tạo chuyên sâu, tinh thông nghiệp vụ xây dựng đảng và kiến thức tổng hợp đa ngành, luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, một số đồng chí được điều động bổ nhiệm làm cán bộ lãnh đạo phòng, ban, ngành thành phố và lãnh đạo xã, phường.

Ghi nhận những đóng góp, cống hiến của ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố qua các thời kỳ, Ban Tổ chức Thành ủy (nay là Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố) vinh dự được đón nhận những danh hiệu, phần thưởng cao quí của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2008); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2016); Bốn lần được nhận cờ dẫn đầu thi đua khối các Ban Đảng của tỉnh Quảng Ninh (năm 2005, 2006, 2007 và 2015); Được tặng nhiều bằng khen giấy khen của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố; 4 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 7 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương ngành Tổ chức xây dựng Đảng....

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành đồng thời thẳng thắn, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục những khó khăn, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, chất lượng cán bộ; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, sự đồng thuận của các tổ chức trong hệ thống chính trị, tin tưởng rằng trong thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Phái (CTV)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2002 Tổng lượt truy cập 867785709