Giới thiệu chung

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên cơ quan: Thành ủy Uông Bí

Địa chỉ         : Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh 
Điện thoại    : 02033.854441
Fax              : 02033.660551
E-mail: vanphong.tuub@quangninh.gov.vn

Thành ủy Uông Bí

II. BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ THÀNH ỦY: 

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/d.c%20Lam%20Bi%20thu.jpg

 

- Đồng chí: Nghiêm Xuân Cường
- Chức vụ:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0203.6.576.467
- Email: nghiemxuancuong@quanninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Nguyễn Chiến Thắng
- Chức vụ: 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Giáo dục Chính trị
- Trình độ LLCT: 
Cao cấp
- Số điện thoại: 
0912.558.745
- Email: 
nguyenchienthang@quangninh.gov.vn
     

 

 

- Đồng chí: Phạm Tuấn Đạt
- Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cử nhân Kinh tế- ngành Kế toán
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Số điện thoại: 0203.3561258 
- Email: phamtuandat@quangninh.gov.vn  

                                                                                            

 

* Trách nhiệm và quyền hạn của Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy

1. Đồng chí Bí thư Thành ủy.

Là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và trước Đảng bộ, nhân dân thành phố về sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực. Bí thư Thành ủy có nhiệm vụ và quyền hạn:

1.1- Chủ trì định hướng thảo luận và kết luận các hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Thành ủy, Ban Thường vụ và định hướng chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về các nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời kỳ. Chỉ đạo phân công các Phó Bí thư Thành ủy giải quyết công việc hằng ngày của Đảng bộ.

1.2- Chỉ đạo tổ chức quán triệt trong đảng bộ, nhân dân địa phương và trực tiếp tổ chức quán triệt trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và của cấp trên; chỉ đạo và định hướng chuẩn bị những đề án quan trọng trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thảo luận quyết định để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cấp trên; chỉ đạo và định hướng chuẩn bị những đề án quan trọng trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

1.3- Trực tiếp làm Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố và Trưởng Ban chỉ đạo: Cải cách tư pháp; Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các mặt công tác của Đảng ủy Công an thành phố. Trực tiếp chỉ đạo công tác nội chính, an ninh chính trị; chỉ đạo về hoạt động của Ban Tổ chức và Ủy ban kiểm tra Thành ủy; chủ trì giao ban định kỳ với các cơ quan khối nội chính.

1.4- Chỉ đạo chung công tác xây dựng Đảng; trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chỉ đạo chung công tác chính trị tư tưởng, công tác đối ngoại và các vấn đề trọng yếu và cơ mật về quốc phòng-an ninh.

1.5- Giữ mối liên hệ công tác với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; Bí thư Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các đồng chí bí thư các đảng bộ trực thuộc thành phố; là trung tâm và giữ vững đoàn kết trong Đảng bộ thành phố. Đề xuất và chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh và lãnh đạo cấp trên về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thành ủy.

1.6- Ký các nghị quyết, chỉ thị và văn bản quan trọng của Thành ủy; ký quyết định tặng giấy khen của cấp ủy đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng; ký quyết định điều động, phân công công tác đối với đồng chí Thành ủy viên (trừ các đồng chí do cơ quan Tỉnh quản lý).

1.7- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy giao.

2- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng các Phó Bí thư khác chịu trách nhiệm về các mặt công tác và hoạt động hằng ngày của Thường trực Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy có các trách nhiệm và quyền hạn:

2.1: Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, tập thể Thường trực Thành ủy và đồng chí Bí thư Thành ủy, điều hành hoạt động hằng ngày của Thành ủy. Trực tiếp phụ trách, lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm mọi mặt hoạt động của Văn phòng Thành ủy.

2.2- Chỉ đạo việc xây dựng, thẩm định dự thảo các văn bản, tổ chức thực hiện các quy chế, chương trình làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, thẩm định nội dung, đề án, chương trình, kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, triệu tập thành phần tham dự các hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy.

2.3- Trực tiếp giải quyết những công việc do Bí thư Thành ủy ủy nhiệm; thay mặt Bí thư Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Bí thư Thành ủy khi đồng chí Bí thư Thành ủy đi vắng và ủy quyền hoặc các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy khác khi vắng mặt ủy quyền.

2.4- Chỉ đạo công tác tuyên giáo, tuyên truyền, công tác dân vận, công tác vận động quần chúng, công tác nghiên cứu lý luận, công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân để tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của cấp ủy.

2.5- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng Thành ủy, khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể CT-XH thành phố.

2.6- Chỉ đạo công tác phát triển nguồn nhân lực (bao gồm cả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ). Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng trong Đảng; công tác tài chính đảng và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và bảo mật theo quy định. Đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành những vấn đề cần quan tâm giải quyết thuộc các lĩnh vực, nhiệm vụ mình phụ trách.

2.7- Chủ trì giao ban định kỳ với các cơ quan khối Đảng, khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố.

2.8- Là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Đảng bộ thành phố; Thủ trưởng cơ quan, phụ trách công tác tài chính, chủ tài khoản cơ quan Thành ủy; Thay mặt Thành ủy, BTV Thành ủy ký các báo cáo định kỳ và một số văn bản khác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy theo lĩnh vực phụ trách và sự phân công của đồng chí Bí thư Thành ủy.

2.9- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy hoặc đồng chí Bí thư Thành ủy phân công. 

3- Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ngoài việc cùng với Bí thư và các Phó Bí thư khác chịu trách nhiệm về các mặt công tác và hoạt động của Thường trực Thành ủy, có các trách nhiệm và quyền hạn:

3.1- Chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện, mọi mặt về hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố, của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật; cùng với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trong Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng bộ máy chính quyền địa phương hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

3.2- Chịu trách nhiệm giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan cấp trên và các cơ quan của Thành phố để thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật; của cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công phụ trách.

3.3- Là Bí thư Đảng bộ khối chính quyền, là người đứng đầu cơ quan hành chính cao nhất của thành phố, có trách nhiệm chỉ đạo cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động để tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng và Thành ủy, của Hội đồng nhân dân thành phố và của cơ quan nhà nước cấp trên về những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức, cán bộ thuộc quyền; tổ chức quán triệt, thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân ở địa phương.

3.4- Chỉ đạo công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch hằng năm và 5 năm; chỉ đạo chuẩn bị các nội dung và xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể về kinh tế- xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh và các nội dung quan trọng khác… để trình hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy thảo luận và cho chủ trương (thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy) theo quy định.

3.5- Chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật triển khai, tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác giải quyết đơn, thư khiếu nạn, tố cáo của công dân, công tác cải cách hành chính, công tác thi đua – khen thưởng, công tác dân vận chính quyền, công tác đối ngoại của thành phố; chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố theo quy chế và quy định của pháp luật.

3.6- Tham gia Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; phối hợp trong công tác chỉ đạo đối với Đảng bộ Công an thành phố. Chỉ đạo việc phối hợp với quốc phòng - an ninh. Phối hợp chặt chẽ với các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy trong xử lý công việc nhằm bảo đảm thống nhất, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giữa cấp ủy đảng và chính quyền. Trực tiếp chỉ đạo công tác dân vận chính quyền.

3.7- Quyết định về thực hiện chính sách thường xuyên đối với cán bộ, công chức các phòng, ban, đơn vị công tác tại cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền theo phân cấp (Có quy định riêng); ký các quyết định và các văn bản của cấp ủy do đồng chí Bí thư Thành ủy phân công.

3.8- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy hoặc đồng chí Bí thư Thành ủy phân công.

4- Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở Đảng

4.1- Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Thành ủy về chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, gắn với quy chế dân chủ cơ sở và công tác đảng viên; chỉ đạo xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất các chủ trương, giải pháp kiện toàn, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; phối hợp chỉ đạo xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở.

4.2- Thay mặt Thường trực Thành ủy theo dõi, phối hợp với đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác chỉ đạo triển khai các biện pháp để phát triển kinh tế - xã hội, chuẩn bị xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, an toàn - trật tự xã hội và công tác cải cách hành chính trong cơ quan nhà nước.

4.3- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất thuộc Bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn; phụ trách Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

4.4- Giúp đồng chí Bí thư để theo dõi và chỉ đạo một số nội dung cụ thể như: Công tác kiểm tra, giám sát; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác quản lý trật tự trong khai thác, vận chuyển than; về phát triển dịch vụ, du lịch; về công tác quản lý môi trường và trật tư đô thị.

4.5- Phối hợp cùng đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trong hoạt động xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình và nội dung hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy. Khi đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đi công tác vắng thì giải quyết công việc hằng ngày của Thành ủy thuộc trách nhiệm của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và thông tin  lại để đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy biết.

4.6- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy hoặc đồng chí Bí thư Thành ủy phân công.

4.7- Thay mặt Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách và sự phân công của đồng chí Bí thư Thành ủy. 

4.8- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy hoặc đồng chí Bí thư Thành ủy phân công.

 

III. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Uông Bí khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí:

 

 

- Đồng chí: Nghiêm Xuân Cường
- Chức vụ: 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0203.6.576.467
- Email: nghiemxuancuong@quanninh.gov.vn
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Đồng chí: Nguyễn Chiến Thắng
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Giáo dục Chính trị
- Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại: 0203.3.567.894 - 0912.558.745
- Email: nguyenchienthang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Tuấn Đạt
- Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cử nhân Kinh tế- ngành Kế toán
- Trình độ LLCT: 
Cao cấp
- Số điện thoại: 0203.3.854207
- Email: phamtuandat@quangninh.gov.vn 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Thành
- Chức vụ: 
Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân báo chí; Cử nhân văn hóa quần chúng
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Số điện thoại: 0203.3561258 
- Email: nguyenvanthanh@quangninh.gov.vn  

 

- Đồng chí: Đào Ngọc Sơn 
- Chức vụ: UVBTV - Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố, Trưởng Khối cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và đoàn thể thành phố.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ Anh; Cử nhân Luật Kinh tế; Thạc sĩ Luật Kinh tế
- Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại: 02033.854057-0903.255.442
Emaildaongocson@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Bích
Chức vụ: UV BTV Thành ủy - Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại: 0912.558.745
- Email: nguyenvanbich.ub@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Thượng tá Nguyễn Tiến Vinh
- Chức vụ: UVBTV - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố
- Số điện thoại: 0203 3854382 - 0982.333.515
- Email: nguyentienvinh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Trung Hiếu
- Chức vụ: UVBTV - Trưởng Công an Thành phố
- Số điện thoại: 0203.854307
- Email: vutrunghieu@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Trung Hải
- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quang Trung
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Luật kinh tế; Thạc sĩ Quản lý kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại: 0333.663.605 - 0992733009 - 0912.144.445 
Email: nguyentrunghai@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Đỗ Trường Sơn
- Chức vụ: Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành kế toán; Thạc sĩ quản lý Kinh tế
- Trình độ lý luận: Cao cấp
- Số điện thoại: 0986724999
- Email: dotruongson@quangninh.gov.vn     

 

- Đồng chí: Hoàng Quốc Trung
- Chức vụ: Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố - Trưởng ban
 Kinh tế - Xã hội hoạt động kiêm nhiệm
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0203.6.338.777 - 0913.369.258
- Email: hoangquoctrung@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Lan Anh 

- Chức vụ: Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND phường Trưng Vương

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế - Quản trị DN mỏ; Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Điện thoại: 0904.712.810

- Email: nguyenlananh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Bùi Văn Thành
Chức vụ: Thành ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai- ĐH Nông nghiệp Hà Nội; Thạc sỹ Quản lý đất đai
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0203.3854533
Email: buivanthanh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Đức Tiệp
- Chức vụ: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ Kinh tế phát triển, Cử nhân Kinh tế phát triển kinh tế, Cử nhân tiếng Anh.
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Số điện thoại: 0911.757.999
- Email: nguyenductiep@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Mạc Xuân Tú
- Chức vụ: Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng; Cử nhân chính trị, ngành CT tổ chức; Thạc sĩ khoa học chính trị
- Trình độ LLCT: Cử nhân
- Điện thoại: 02033.854.085 - 0912.348.567
- Email: macxuantu@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Bùi Tiến Hưng

Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ phường - Chủ tịch UBND phường Thanh Sơn

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chính sách công; Cử nhân Luật; Cử nhân C.trị ngành Kiểm tra

- Trình độ LLCT: Cử nhân, cao cấp

Điện thoại: 0203.3.660.926- 0919.976.969

Email: buitienhung@quangninh.gov.vn          

 

- Đồng chí: Cù Văn Thắng
- Chức vụ: Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế, Kỹ sư kinh tế nông nghiệp
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 
- Email: cuvanthang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Thị Hải
- Chức vụ: Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QT kinh doanh; Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán
- Trình độ lý luận: Cao cấp
- Điện thoại: 0333.243383 - 0917.388.659
Email: phamthihai@quangninh.gov.vn  

 

- Đồng chí: Phan Minh Toàn
- Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố, phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Uông Bí, Chủ nhiệm UBKT Thành Đoàn
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng và công nghiệp, Thạc sĩ quản trị kinh doanh
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0398.696.666
- Email: phanminhtoan@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Phạm Thị Thúy

- Chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 

- Email: phamthithuy@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Phạm Hồng Điệp
- Chức vụ: Thành ủy viên - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố
- Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế quốc dân - Cử nhân kinh tế, ngành Kinh tế lao động; Học viện hành chính Quốc gia - Cử nhân hành chính, ngành Hành chính học
- Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại: 0203.2213313
Email: phamhongdiep@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Vũ Thị Hồng Nhung

- Chức vụ: Thành ủy viên - Trưởng phòng LĐ, TB&XH Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Học viện Tài chính, cử nhân kinh tế, ngành Kế toán; Thạc sỹ Kinh tế CN

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3665.486

- Email: vuthihongnhung@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phan Hồng Anh

Chức vụ: Thành ủy viên -Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0966.306.333; 02033851432 

- Email: phanhonganh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Hưng

- Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND phường Phương Đông Phó Trưởng ban pháp chế hoạt động kiêm nhiệm.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - ĐH KHXH&NV; Thạc sỹ Kinh tế  

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0975667888

- Email:  nguyenvanhung@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Hồng Quang

- Chức vụ: Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Trắc địa - ĐH Mỏ địa chất

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3854.375 - 0966.371.888

- Email: nguyenhongquang.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Đào Văn Phức

- Chức vụ: Thành ủy viên - Trưởng phòng Quản lý Đô thị Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ Lợi, Kỹ sư thuỷ lợi, ngành Thuỷ nông cải tạo đất; ĐH Mỏ - Địa chất - Cử nhân Quản trị kinh doanh; Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0932.255.288 

- Email: daovanphuc@quangninh.gov.vn  

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Giang

- Chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - HV Báo chí và Tuyên truyền; Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3856199

- Email: nguyenthithanhgiang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Hùng

- Chức vụ: Thành ủy viên, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, kỹ sư kinh tế xây dựng - công nghiệp, thạc sĩ quản lý kinh tế.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0913.060.423

- Email: nguyenvanhung1.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Dương Trọng Kháng

- Chức vụ: Thành ủy viên, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.3.660.926

Emailduongtrongkhang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Bùi Đức Anh

- Chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai; Cử nhân QTKD quốc tế; Cử nhân Luật kinh tế; Thạc sĩ Quản lý đất đai; Thạc sĩ kỹ thuật XD dân dụng và CN

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 02033.854.607 - 0912.176.099

- Email: buiducanh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Xuân Thành  

- Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND phường Nam Khê

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin; Kỹ sư kinh tế mỏ; Thạc sĩ kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3.852.258

Emailphamxuanthanh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trần Phi Long

- Chức vụ: Thành ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị KDTM; Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 

- Email: tranphilong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trịnh Quang Vinh

- Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ phường Yên Thanh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật. Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0904.496.197

- Email: trinhquangvinh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Quang Nghĩa
- Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND phường Phương Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Hoá; Cử nhân quản trị kinh doanh; Thạc sĩ quản lý kinh tế
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0203.3851574 - 0906.008.398

- Email: nguyenquangnghia@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Khánh Toàn
- Chức vụ: Thành ủy viên, Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại: 0943.955.678
- Email: nguyenkhanhtoan@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Bùi Huy Thục
- Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND phường Vàng Danh
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế - Quản trị D.nghiệp mỏ; Cử nhân Luật kinh tế
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0203.3.853.124 - 0912028782 
- Email: buihuythuc@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Đồng
- Chức vụ: Thành ủy viên, Chánh án tòa án nhân dân thành phố 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ LLCT: Cao cấp lý luận hành chính
- Điện thoại: 0912.296.706 
- Email: nguyenvandong@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Vũ Đức Ninh
- Chức vụ: Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0906.165.455
- Email: vuducninh@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Vũ Hải Bình
- Chức vụ: Thành ủy viên, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố
- Điện thoại: 0912.091.299
- Email: vuhaibinh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Lê Trọng Thanh
- Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Đối ngoại
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0903.499.788
- Email: letrongthanh@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Đỗ Trung Kiên
- Chức vụ: Thành ủy viên, UV BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Uông Bí
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ điều khiển tự động
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0936.669.336
- Email: dotrungkien@quangninh.gov.vn

 

 

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí ủy viên khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

 

IV. Ban Thường vụ Thành ủy gồm 12 đồng chí: 

 

      

- Đồng chí: Nghiêm Xuân Cường
- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0203.6.576.467
- Email: nghiemxuancuong@quanninh.gov.vn
                                  

- Đồng chí: Nguyễn Chiến Thắng
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Giáo dục Chính trị
- Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại: 0912.558.745
- Email: nguyenchienthang@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Phạm Tuấn Đạt
- Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Cử nhân Kinh tế- ngành Kế toán
- Trình độ LLCT: 
Cao cấp
- Số điện thoại: 0203.3.854207
- Email: phamtuandat@quangninh.gov.vn 

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Thành
- Chức vụ: 
Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân báo chí; Cử nhân văn hóa quần chúng
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Số điện thoại: 0203.3561258 
- Email: nguyenvanthanh@quangninh.gov.vn  

 

- Đồng chí: Đào Ngọc Sơn 
- Chức vụ: UVBTV - Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố, Trưởng Khối cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và đoàn thể thành phố.  
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ Anh; Cử nhân Luật Kinh tế; Thạc sĩ Luật Kinh tế
- Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại: 02033.854057-0903.255.442
Emaildaongocson@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Bích
Chức vụ: UV BTV Thành ủy - Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại: 0912.558.745
- Email: nguyenvanbich.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Thượng tá Nguyễn Tiến Vinh
- Chức vụ: UVBTV - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố
- Số điện thoại: 0203 3854382 - 0982.333.515
- Email: nguyentienvinh@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Vũ Trung Hiếu
- Chức vụ: UVBTV - Trưởng Công an Thành phố
- Số điện thoại: 0203.854307
- Email: vutrunghieu@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Trung Hải
- Chức vụ: Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quang Trung
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Luật kinh tế; Thạc sĩ Quản lý kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại: 0333.663.605 - 0992733009 - 0912.144.445
Email: nguyentrunghai@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Đỗ Trường Sơn
- Chức vụ: Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành kế toán; Thạc sĩ quản lý Kinh tế
- Trình độ lý luận: Cao cấp
- Số điện thoại: 0986724999
- Email: dotruongson@quangninh.gov.vn     

 

- Đồng chí: Hoàng Quốc Trung
- Chức vụ: Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0203.6.338.777 - 0913.369.258
- Email: hoangquoctrung@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Lan Anh
- Chức vụ: Ủy viên BTV Thành ủyBí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND phường Trưng Vương
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế - Quản trị DN mỏ; Thạc sĩ Quản lý kinh tế
- Trình độ lý luận: Cao cấp
- Điện thoại: 0904.712.810
- Email: nguyenlananh@quangninh.gov.vn

 

 

V. Bí thư Thành ủy:

- Đồng chí Nghiêm Xuân Cường.

 

VI. Phó Bí thư Thành ủy:

1. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng

2. Đồng chí Phạm Tuấn Đạt

 

VII. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 08 đồng chí:

      

 

 

- Đồng chí: Dương Trọng Kháng
- Chức vụ: Phó Chủ nhiệm
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0203.3.567.893 
- Email: duongtrongkhang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Bùi Hải Trường
- Chức vụ: Phó Chủ nhiệm
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại: 0912.478.158
- Email: buihaitruong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Bích
Chức vụ: Ủy viên (kiêm chức)
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại: 0912.558.745
- Email: nguyenvanbich.ub@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Bùi Văn Quảng
Chức vụ: Ủy viên 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai; Cử nhân Luật Kinh tế
- Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện Thoại: 0203.3.567.891 - 0919.905.838
Email: buivanquang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Nhạn
- Chức vụ: Ủy viên
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại: 0203.3.661.657
- Email: nguyenthinhan_ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Nghiệp
- Chức vụ: Ủy viên
- Trình độ chuyên môn: ĐH kiến trúc HN, Kỹ sư xây dựng, ngành xây dựng dân dụng công nghiệp; Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cử nhân Luật.
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện Thoại: 0203.3.567.892 - 0904.995.561
- Email: nguyenvannghiep@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Đức Quảng

- Chức vụ: Ủy viên

- Trình độ chuyên môn: ĐH Quốc gia Hà Nội-Cử nhân ngành Luật học; Thạc sỹ Luật học

- Điện thoại: 0982.087.784

- Email: phamducquang@quangninh.gov.vn

 

 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Uông Bí lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

* Quyết định V/v phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm của thành phố năm 2021

* Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Uông Bí thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 09/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Uông Bí lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3449 Tổng lượt truy cập 869067992