Thành ủy Uông Bí:

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy

Sáng 28/7, Thành ủy Uông Bí đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt những nội dung Nghị quyết số 03, 04 của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2021-2025 và công tác đảm bảo an ninh, trật tự giai đoạn 2021-2025.

 

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy quán triệt NQ 03,04 của BTV Tỉnh ủy, triển khai Chương trình hành động số 13,14 của BTV Thành ủy.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy dự và quán triệt Nghị quyết. Cùng dự có đồng chí Phạm Tuấn Đạt - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Hội nghị đã nghe đồng chí đồng chí Bí thư Thành ủy Nghiên Xuân Cường quán triệt NQ 03, 04 của Tỉnh ủy, triển khai Chương trình hành động số 13, 14 của BTV Thành ủy Uông Bí nhằm thực hiện 2 Nghị quyết này.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố quán triệt Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã, thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên BTV Thành ủy, PCT Thường trực UBND thành phố quán triệt NQ 06 của BCH Đảng bộ tỉnh.

NQ 06 ngày 17/5/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục thể hiện sự quan tâm lớn đối với địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo. Đây là một trong 15 đề án và chương trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2020-2025 được xác định tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XV. Với mục tiêu đề ra là đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch vùng, miền; cải thiện rõ rệt và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu đồng bộ đảm bảo liên thông, tổng thể; phát triển toàn diện y tế, giáo dục, đào tạo gắn với tạo việc làm, tăng thu nhập; giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; khơi dậy tinh thần tự lực và ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, củng cố và nâng cao niềm tin của đồng bào với Đảng, chính quyền; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Nghị quyết tập trung vào 7 giải pháp trọng tâm, trong đó: tập trung phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; tổ chức lại sản xuất vùng DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo theo hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa; lấy công nghiệp, dịch vụ thúc đẩy nông nghiệp, lấy đô thị dẫn dắt nông thôn; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo; thực hiện tốt chính sách an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội ở vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới, hải đảo; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc ở vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo.

Hải Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 909 Tổng lượt truy cập 868466759