CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra

I. Thông tin chung

Tên cơ quan: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra Thành phố
Địa chỉ        : Số 44, phố Thanh Sơn, khu 2, phường Thanh Sơn
Điện thoại   : 0203.3.854.434; 
Fax: 0203.3.660551  
E-mail: 
thanhtra.ub@quangninh.gov.vn

2. Quy chế làm việc của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra thành phố:

Xem tại đây

 

3. Tổ chức bộ máy

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Chiến Thắng

Chức vụ: UV BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT, Chánh Thanh tra - Thủ trưởng Cơ quan

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh

- Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.3.567.894 - 0912.558.745

- Email: nguyenchienthang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Bùi Hải Trường

- Chức vụ: Thành ủy viên, Phó CNUBKT Thành ủy, Phó Thủ trưởng Thường trực

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0912.478.158 

- Email: buihaitruong@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Bốn

- Chức vụ: Phó CNUBKT Thành ủy, Phó Thủ trưởng Cơ quan

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thuỷ lợi; Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3.854403

- Email: nguyenthibon@quangninh.gov.vn

 

 http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/Bui%20tien%20hung.jpg

 

- Đồng chí: Bùi Tiến Hưng

Chức năng: Ủy viên UBKT, Phó Chánh Thanh tra, Phó Thủ trưởng Cơ quan

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Cử nhân C.trị ngành Kiểm tra

- Trình độ LLCT: Cử nhân

Điện thoại: 0203.3.567.893 - 0919.976.969

Email: buitienhung@quangninh.gov.vn

 

 http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/Cac%20phong%20ban/nguyen%20v%C4%83n%20qu%E1%BA%A3ng.jpg

- Đồng chí: Bùi Văn Quảng

Chức vụ: Ủy viên UBKT, Phó Chánh Thanh tra, Phó Thủ trưởng Cơ quan

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai; Cử nhân Luật Kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện Thoại: 0203.3.567.891 - 0919.905.838

Email: buivanquang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Nhạn

- Chức vụ: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3.661.657

- Email: nguyenthinhan_ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Xuân Trường

- Chức vụ: Thanh tra viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế; Chấp hành viên sơ cấp

-  Điện Thoại: 0203.3.567.892 - 0946.532.323

- Email: phamxuantruong@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Trần Huy Anh

- Chức vụ: Thanh tra viên

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, ngành Xây dựng dân dụng công nghiệp ĐH kiến trúc HN; Cử nhân Luật; Thạc sỹ Luật Kinh tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp 

-  Điện Thoại: 0203.3.567.892 - 0972.621.191

- Email: tranhuyanh.ub@quangninh.gov.vn

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Nghiệp

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: ĐH kiến trúc HN, Kỹ sư xây dựng, ngành xây dựng dân dụng công nghiệp; Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện Thoại: 0203.3.567.892 - 0904.995.561

- Email: nguyenvannghiep@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thu Hằng

- Chức vụ: Chuyên viên 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - HV Ngân hàng; Cử nhân Luật; Th.S Luật Kinh tế

- Điện Thoại: 0203.3.854.434 - 0985.230.905

- Email: nguyenthuhang.ub@quangninh.gov.vn

 

* Phân công nhiệm vụ:

Xem tại đây

 

Lỗi xảy ra ở Module: Html, View: Index, Section: ContentLeft

System.Data.Entity.Infrastructure.DbUpdateException: An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details. ---> System.Data.UpdateException: An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_HtmlMap_SysModuleControl". The conflict occurred in database "UongBi", table "dbo.SysModuleControl", column 'Id'. The statement has been terminated. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.Mapping.Update.Internal.DynamicUpdateCommand.Execute(UpdateTranslator translator, EntityConnection connection, Dictionary`2 identifierValues, List`1 generatedValues) at System.Data.Mapping.Update.Internal.UpdateTranslator.Update(IEntityStateManager stateManager, IEntityAdapter adapter) --- End of inner exception stack trace --- at System.Data.Mapping.Update.Internal.UpdateTranslator.Update(IEntityStateManager stateManager, IEntityAdapter adapter) at System.Data.Objects.ObjectContext.SaveChanges(SaveOptions options) at System.Data.Entity.Internal.InternalContext.SaveChanges() --- End of inner exception stack trace --- at System.Data.Entity.Internal.InternalContext.SaveChanges() at Html.Models.HtmlSettingDA.Save() in e:\FDI\Source\UongBi\Code\CTS.Web\Areas\HTML\Models\HtmlSettingDA.cs:line 86 at Html.Controllers.HtmlController.AddHtmlMap(Nullable`1 idModule, Nullable`1 idHtml, Nullable`1 idCoppy) in e:\FDI\Source\UongBi\Code\CTS.Web\Areas\HTML\Controllers\HtmlController.cs:line 68 at Html.Controllers.HtmlController.Index() in e:\FDI\Source\UongBi\Code\CTS.Web\Areas\HTML\Controllers\HtmlController.cs:line 42 at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] ) at System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass42.b__41() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass37.<>c__DisplayClass39.b__33() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass4f.b__49() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass25.<>c__DisplayClass2a.b__20() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass25.b__22(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Controller.<>c__DisplayClass1d.b__18(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3(IAsyncResult ar) at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3(IAsyncResult ar) at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c__DisplayClass8.b__3(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3(IAsyncResult ar) at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass4.b__3() at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func) at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)

Thống kê truy cập
Đang online 540 Tổng lượt truy cập 2956640