Xây dựng Nông thôn mới

Đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng để hoạt động Hội Nông dân ngày càng đi vào chiều sâu. Thời gian qua, công tác này...

Báo cáo số 180/BC-UBND ngày 16/05/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí: tình hình triển khai, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia...

Quyết định số 2587/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND thành phố Về việc kiện toàn Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới thành phố Uông Bí

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), các địa phương của TP Uông Bí đã có những cách làm riêng, sáng tạo, phù hợp. Nhất là sau 2 năm...

Báo cáo số 73/BC-UBND ngày 7/03/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí: tình hình triển khai, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây...

Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 26/2/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí: kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 14/1/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí: triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019

Báo cáo số 08-BC/BCĐ ngày 5/12/2018 của Thành ủy Uông Bí-Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới: Kết quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm...

Báo cáo số 516/BC-UBND ngày 2/11/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí: Sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây...

Báo cáo số 434/BC-UBND ngày 14/9/2018 của UBND thành phố về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 10043 Tổng lượt truy cập 870122977